Beton De Luxe

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beton de Luxe

Algemene levering – en verkoopvoorwaarden van Beton de Luxe te Tilburg.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.0 Beton de Luxe te Tilburg handelt onder de naam Beton de Luxe met website www.beton-deluxe.com.

1.1 Beton de Luxe te Tilburg is een Nederlands bedrijf en op deze leveringsvoorwaarden is dan ook het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door derden, verder opdrachtgever te noemen, met Beton de Luxe te Tilburg verder BDL te noemen, gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van beton materialen en producten, uit te voeren werkzaamheden en adviezen.

1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door BDL aan opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.

1.4 Deze levering- en verkoopvoorwaarden worden geacht door opdrachtgever gelezen en aanvaard te zijn alvorens tot betaling over te gaan, zelfs ingeval deze in tegenspraak zijn met de voorwaarden van de opdrachtgever.

1.5 Indien opdrachtgever, besteld en betaald heeft dan is hiermede de opdrachtgever volledig akkoord met de door ons gebruikte algemene voorwaarden en eventuele aanvulling hierop.

Artikel 2 LEVERING

2.1 Leveringen geschieden enkel bij vooruitbetaling. Dealers en verwerkers kunnen via automatische incasso achteraf betalen.

2.2 Bij leveringen per m² geeft BDL meer dan voldoende mee. Verbruik is heel afhankelijk van de ondergrond en verwerker en geeft geen recht op gratis nalevering.

2.3 De opdrachtgever dient zorg te dragen dat levering kan geschieden. Als een levering niet kan geschieden en de bestelde producten retour komen behoud BDL het recht om conform deze leveringsvoorwaarden te handelen.

2.4 Leveringen geschieden volgens regels van transporteur met begane grond als uitgangspunt.

Artikel 3 UITVOERINGSTERMIJN

3.1 Als de bestelling binnen komt word deze binnen 1 werkdag verwerkt. Over het algemeen word de bestelling binnen 3 werkdagen thuisbezorgd.

3.2 Overschrijding van eventuele leveringstermijnen kunnen nimmer leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook.

Artikel 4. TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN 

4.1 BDL behoudt zich het recht voor haar prijzen in geval van wijziging in loonkosten, sociale lasten, grondstofprijzen, transportkosten e.d. te herzien en aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. RETOUR ZENDEN , KLACHTEN EN GARANTIES

5.1 Aangebroken bestellingen , bestellingen op kleur en custum made bestellingen per m² kunt u niet retour zenden.

5.2 BDL kan aangemaakte of overgehouden producten niet terug nemen. Schone lege emmers kunnen wel gerecycleerd worden.

5.3 Klachten welke ontstaan zijn door advies , productinformatieblad fouten of over zijn vakman dealers kunnen niet op BDL verhaald worden.

5.4 Een gegronde bevinding van de garantie kan tot niets anders dan nieuwe levering van het aantal m² waar garantie betrekking tot had, of vervanging van gereedschap.

5.5 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever zelf is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. De opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door BDL niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

5.6 Eventuele reparaties/verbeteringen mogen nimmer worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BDL.

5.7 Kleur verschillen ontstaan door een nieuwe badge dienen ten aller tijde door opdrachtgever geaccepteerd te worden.

5.8 Bij onoordeelkundige behandeling van het oppervlak zoals reinigen met chemische middelen, onvoldoende zorg, bruut geweld en oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.

5.9 Garantie aanspraak of klacht schort de betalingsverplichting niet op.

5.10 Bij volledige betaling van de door BDL geleverde producten en of diensten kan er pas aanspraak gemaakt worden op de garanties. Vervolgschade veroorzaakt door niet tijdig te handelen worden niet vergoed of vervangen.

5.11 Geschillen kunnen altijd worden voorgelegd aan een Nederlandse Burgerlijke rechter in Nederland. BDL zal conform uitspraak handelen.

5.12 Indien BDL naar aanleiding van een klacht van de opdrachtgever tot expertise besluit, zijn de kosten van de deskundigen voor rekening van de opdrachtgever.

5.13 Klachten rondom esthetiek kunnen wij niet in behandeling nemen , simpelweg omdat esthetiek niet te meten is.

5.14 Retourzendingen m.b.t. garanties dienen altijd binnen 14 dagen na lever datum , met een goede omschrijving van welke garantie , te worden ingediend via emailadres contact@beton-deluxe.com. Binnen 14 dagen na de retourmelding moet de bestelling zijn geretourneerd. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bestelling wordt deze gecontroleert en wanneer van toepassing het bedrag gecrediteerd. 

5.15 Wij volgen de Europese Onlinegeschillenbeslechting zoals beschreven op http://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De aansprakelijkheid van BDL voor schade veroorzaakt door bewezen gebreken van het geleverde zal nimmer het netto bedrag, van geleverde te boven gaan c.q. de overeengekomen prijs per eenheid zal slechts gelden voor dat deel waarop eventuele klacht betrekking heeft. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving wordt nimmer vergoed.

Artikel 7 RETOUR ZENDEN ANNULERING

7.1 Binnen de wettelijke termijn kan kosteloos geretourneerd worden.

7.2 Dit geld natuurlijk niet voor de maatwerk producten, dit zijn de bestellingen die per m² gaan en voor de producten waar een kleur word opgegeven.

7.3 Retourzending nooit terugsturen zonder schriftelijk akkoord van BDL, dit wordt per mail aan u kenbaar gemaakt.

Artikel 8 BETALINGEN

8.1 Betalingen geschieden op de site bij vooruitbetaling, cash on delivery of automatische incasso bij aangesloten bedrijven.

8.2 Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden en/of betaling nog niet is voldaan dan is opdrachtgever aan BDL rente verschuldigd van 1% per maand van het verschuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan.

8.3 BDL heeft het recht een betaling direct opeisbaar te stellen en/of een voorschot en/of bankgarantie te verlangen alvorens tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan.

8.4 De opdrachtgever is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot het betalen van alle kosten die BDL maakt ter incassering van haar vordering ongeacht de in lid 2 bedoelde rente vergoeding. Onder deze kosten worden onder andere alle kosten begrepen welke door BDL gemaakt worden ter incassering van het te vorderen bedrag. De buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten worden vastgelegd door het incasso bedrijf dat de incasso uitvoert.

8.5 De opdrachtgever zal geen enkel bedrag van het bedrag van de factuur van BDL mogen inhouden of claimen voor eventuele garantie geschillen.

Artikel 9 OVERMACHT

9.1 Overmacht waaronder verhindering door of van onderaannemers of leveranciers van BDL schorten de verplichtingen van BDL tot uitvoering van de overeenkomst op, zonder dat BDL tot enige schadevergoeding gehouden is. BDL heeft het recht bij overmacht de opdracht, zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren. Dit geldt ook indien BDL door haar leveranciers en onderaannemers niet in staat gesteld wordt, ongeacht de reden, te presteren.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle door BDL verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven ons eigendom totdat opdrachtgever volledig zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 11 AANVULLING OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Alle algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van BDL zoals fabrieken, transporteur en toeleveranciers e.d. zijn onverminderd van kracht op de overeenkomst van BDL. Deze zullen op verzoek van opdrachtgever toegezonden worden.

11.2 De op de site vermelde aanvullende voorwaarden, retourbeleid en garantiebeleid gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Versie 1.2, 1 april 2023